Regulamin


Regulamin cmentarza
 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej Św.Michała Archanioła w Mordach.

 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.

 3. Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Jest też miejscem modlitwy oraz zadumy nad życiem i wiecznością.

 4. Cmentarz podzielony jest na sektory, a każdy grób posiada swój numer.

 5. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu oraz miejsce na cmentarzu uzgadnia się z Administratorem w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć wymagane dokumenty.

 6. Przez opłatę za grób nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

 7. Jeżeli po 20 latach Opiekun grobu nie dokona prolongaty miejsca przez dokonanie opłaty, to Administrator traktuje ten fakt, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 8. Grób ziemny nie może być użyty ponownie do pochówku przed upływem 20 lat.

 9. Opłata za bieżące utrzymywanie cmentarza, wycinkę drzew i remonty uiszczana jest w okresie rozliczeniowym 20 lat. Brak opłaty w całości za okres 20 lat od ostatniego pochówku może skutkować likwidacją grobu.

 10. Administrator nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty za miejsce na cmentarzu. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.

 11. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz najbliższego otoczenia.

 12. Miejsca wcześniej wykupione powinny być oznakowane czytelną tabliczką – „miejsce wykupione” lub przykryte płytą.

 13. Odstąpienie wykupionego miejsca może być dokonane tylko za zgodą Administratora cmentarza.

 14. Groby nieopisane tzw. „NN” zostaną przeznaczone na nowe pochówki.

 15. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów. Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać wyznaczonych wymiarów grobu oraz nie mogą utrudniać dostępu do innych grobów.

 16. Należy uzyskać zgodę Administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu : ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów.

 17. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u Administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę od Administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.

 18. Za szkody (na innych grobach) wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest Opiekun grobu.

 19. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscach do tego przeznaczonych.

 20. Wszystkie opłaty wynikające z regulaminu należy regulować w kancelarii parafialnej.

 21. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

 22. Zabrania się na terenie cmentarza jeżdżenia rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po grobach, spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt.

 23. Kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora cmentarza.

 24. Parafia Rzymskokatolicka nie odpowiada za szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, spadających konarów drzew, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 25. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 r.